Електродинаміка
 

Для пошуку потрібної Вам задачі використовуйте  клавішу F3 (пошук по сторінці).

 

У вікні, що відкриється зверху введіть декілька слів умови задачі. Знайдете свою задачу пшіть на пошту. Відповім.

 

Якщо Вас зацікавила якась з цих задач пишіть physics33333@gmail.com

 

У відгуках пишіть, що Вам подобається, а що ні на даному сайті. Буду вдячним, якщо  отримаю від Вас листа з пропозиціями. 

 

1. У деякій точці поля на заряд 2нКл діє сила 0,4мкН. Визначити напруженість поля в цій точці.

 

2. Яка сила діє на заряд 12нКл, розташова­ний у точці, в якій напруженість електричного поля становить 2кВ/м?

 

3.  У скільки разів треба змінити відстань між двома зарядами, щоб при зануренні їх у гас сила взаємодії між ними була така сама, як і в повітрі?

 

4. Яку ємність мав конденсатор, якщо під час його зарядження до напруги 1,4кВ він дістав заряд 28нКл?

 

5. Найбільша ємність шкільного конденсатора становить 58мкФ. Який заряд він нагромадить, якщо його, приєднати до полюсів джерела постійної напруги 50В?

 

6. У скільки разів зміниться ємність конденсатора, якщо робочу площу його пластин зменшити в 2 рази, а відстань між ними – у 3 рази?

 

7. У скільки разів зміниться ємність конденсатора, якщо для прокладки між пластинами замість паперу, просоченого парафіном, використати листову слюду такої самої товщини?

 

8. Площа кожної пластини плоского конденсатора дорівнює 520см2. На якій відстані одна від одної треба розташувати у повітрі пластини, щоб ємність конденсатора була 46пФ?

 

9. У скільки разів зміниться енергія конденсатора, якщо напругу на ньому збільшити в 4 рази?

 

10.Конденсатору, що має ємність 10мкФ, на­дали заряд 4мкКл. Визначити енергію зарядженого конденсатора.

 

11. Обмотку реостата опором 84Ом зроблено з нікелінового дроту, що мав площу поперечного перерізу 1мм. Яка довжина дроту?

 

12.У скільки разів зміниться опір провідника (без ізоляції), якщо його зігнути пополам і скрутити?

 

13. Якщо лампочку живити від елемента, що має ЕРС 1,5В, то сила струму в колі дорівнює 0,2А. Визначити роботу сторонніх сил в елементі за 1хв.

 

14. До джерела, що має ЕРС 12В і внутрішній опір 1Ом, приєднали реостат, опір якого дорівнює 5Ом. Визначити силу струму в колі і напругу на затискачах джерела.

 

15. Яка напруга на полюсах джерела з ЕРС, що дорівнює ε, Якщо опір зовнішньої частини кола дорівнює внутрішньому опорові джерела?

 

16. При підключенні лампочки до батареї елементів, ЕРС якої 4,5В, вольтметр показав напругу на лампочці 4В, а амперметр – силу струму. 0,25А. Який внутрішній опір батареї?

 

17. У провіднику опором 2Ом, приєднаному до елемента з ЕРС 1,1В, проходить струм 0,5А. Яка сила струму під час короткого замикання елемента?

 

18. Максимальний обертаючий момент, який діє на рамку площею 1см2, розміщену в магнітному полі, дорівнює 2мкН·м. Сила струму, що проходить у рамці, становить 0,5А. Визначити індукцію магнітного поля.

 

19. Рамку площею 400см2 розмістили в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1Тл так, що нормаль до рамки перпендикулярна до ліній індукції. При якій силі струму на рамку діятиме обертаючий момент 20мН · м?

 

20. Магнітний потік усередині контуру, площа поперечного перерізу якого 60см2, становить 0,3мВб. Визначити індукцію поля всередині контуру. Вважати, що поле однорідне.

 

21. Знайти індукцію магнітного поля, якщо в ньому на провідник, по якому проходить струм силою 25А, діє сила 50мН. Поле і струм взаємно перпендикулярні. Довжина активної частини провідника 5см.

 

22. З якою силою, дів магнітне поле з індукцією 10мТл на провідник, якщо в ньому сила струму 50А, а довжина активної частини провідника 0,1м? Лінії індукції поля та струм взаємно перпендикулярні.

 

23. Усередині соленоїда без осердя індукція поля В0 = 2мТл. Яким стане магнітний потік, якщо в соленоїд ввести чавунне осердя перерізом 100см2?

 

24.  Визначити опір напівпровідникового діода у прямому та зворотному напрямах струму, якщо при напрузі на діоді 0,5В сила струму 5мА, а при напрузі – 10В сила струму 0,1мА.

 

25. Струм якої сили має проходити в обмотці дроселя з індуктивністю 0,5Гн, щоб енергія поля дорівнювала 1Дж?

 

26. Яке значення заряду тіла, якщо під час його переміщення на 20см в однорядному електричному полі напруженістю 4·103Н/Кл вздовж силової лінії виконана робота 8·10-3Дж?

 

27. Електрон рухається в напрямі ліній напруженості однорідного електричного поля з напруженістю 240Н/Кл. Яку відстань пролетить електрон до повної зупинки, якщо його початкова швидкість дорівнює 100км/с?

 

28. На відстані 2м від відокремленого позитивно зарядженого точкового тіла потенціал електричного поля дорівнює 50В. Визначити модуль напруженості поля на відстані 2,5м від цього тіла.

 

29. Визначити зміну швидкості порошинки масою 0,02г із зарядом 10мкКл, якщо вона пройде різницю потенціалів 200В.

 

30. Визначити заряд пластин плоского конденсатора ємністю 0,02мкФ, якщо напруженість поля в конденсації 320В/см, а відстань між пластинками 0,5см.

 

31. Чотири конденсатори мають ємність 2пФ, 5пФ, 10пФ і 20пФ. Визначити їх загальну ємність при паралельному і послідовному з'єднанні.

 

32. Яку роботу виконує однорідне електричне поле напруженістю 100Н/Кл при переміщенні тіла і з зарядом 8мкКл на 10см у напрямі, який утворює кут 600 з напрямом ліній напруженості поля?

 

33. Відстань між двома точками поля 10см, напруженість поля 2·102Н/Кл. Електрон летить вздовж силової лінії з однієї точки до другої без початкової швидкості. Яку швидкість матиме електрон у другій точці?

 

34. На відстані 15м  відокремленого точкового тіла потенціал електричного поля дорівнює 3000В. Визначити заряд цього тіла.

 

35. Як зміниться кінетичне енергія електрона, що пройшов різницю потенціалів 2·106В?

 

36. Конденсатор ємністю 0,05мкФ має заряд 50нКл. Визначити напруженість поля між пластинками конденсатора, якщо відстань між ними 0,5мм.

 

37. Конденсатор змінної ємності складається з 12 пластин, площа кожної пластини становить 10см2. Повітряний зазор між сусідніми пластинами 1мм. Яку максимальну ємність має конденсатор?

 

38. Чи можна увімкнути в мережу напругою 220В реостат, на якому написано 2000Ом, 0,2А?

 

39. Яка напруженість поля в алюмінієвому провіднику перерізом 1,4мм2 при силі струму 1А?

 

40. Чотири лампочки розраховані на напругу 3В і силу струму 0,3А, треба ввімкнути паралельно і живити від джерела напругою 5,4В. Резистор, якого опору треба ввімкнути  послідовно лампам?

 

41. Який додатковий опір потрібно під'єднати до вольтметра, що має опір 1000Ом і розрахований на напругу 200В, щоб виміряти напругу 2000В?

 

42. До кола, зображеного на малюнку 2 (на лівій частині сторінки), на лампочку подано напругу 55В. Опори усіх резисторів однакові і дорівнюють 2Ом. Знайти загальний опір кола Rзаг, а також розподіл струмів і напруги.

 

43. Чи можна увімкнути в мережу напругою 220В реостат, на якому написано 30Ом, 5А?

 

44. Ділянка кола складається зі сталевого дроту завдовжки 2м і площею поперечного перерізу 0,48мм2 з'єднаного послідовно з нікеліновим дротом завдовжки 1м і площею поперечного перерізу 0,21мм2. Яку напругу треба підвести до ділянки, щоб одержати силу струму 0,6А.

 

45. Під  час  послідовно вмикатися  у мережу трьох резисторів з опорами R1=4Ом, R2=6Ом, R3=10Ом. У ній проходить струм силою І=5А. Визначте напругу у мережі і спад напруги на кожному резисторі.

 

46. Який опір повинен мати шунт, щоб за допомогою амперметра з опором r=0,006Ом, розрахованим на максимальну силу струму Іш=10А; виміряти силу струму 160А.

 

47. До кола (мал. 2. на лівій частині сторінки), подано напругу 100В. Опори усіх резисторів однакові і дорівнюють 21Ом. Знайти загальний опір кола Rзаг, а також розподіл струмів і напруги.


48.          Чому дорівнює напруга на клемах гальванічного елемента з ЕРС, що дорівнює ε, якщо коло розімкнуте?

 

49.  Визначте індуктивність провідника, в якому рівномірна зміна сили струму на 4А за 0,5с збуджує ЕРС самоіндукції 10мВ.

 

50. Батарейка від кишенькового ліхтарика замкнута на реостат. При опорові реостата 1,65Ом напруга на ньому дорівнює 3,3В, а при опорові 3,5Ом – 3,5В. Знайти ЕРС і внутрішній опір батарейки.

 

51. У провіднику з опором 2Ом, увімкнутому до елемента з ЕРС 1,1В, сила струму дорівнює 0,5А. Яка сила струму під час короткого замикання елемента?

 

52. У електричне коло з ЕРС 2В і внутрішнім опором 2Ом підключено максимальний зовнішній опір 8Ом. Побудуйте графік залежності сили струму в цьому колі від опору його зовнішньої частини.

 

53. Чому дорівнює сила струму при короткому замиканні акумулятора з ЕРС  ε=12В і внутрішнім опором r=0,01Ом?

 

54. Два елементи, що мають однакові ЕРС по 4,1В і однакові внутрішні опори по 4Ом з'єднані однойменними полюсами, від яких зроблено виводи. Яку ЕРС і внутрішній опір має така батарея?

 

55. Замкнуте коло живиться від джерела з ЕРС 6В і внутрішнім опором 0,1Ом. Побудуйте графіки залежності сили струму в колі і напруги на затискачах джерела від опору зовнішньої частини кола.

 

56. При живленні лампочки від елемента з ЕРС 1,5В сила струму в колі 0,2А. Знайдіть роботу сторонніх сил за 1хв.

 

57. При підключенні до батареї гальванічних елементів резистора опором 16Ом сила струму в колі була 1А, а при підключенні резистора опором 8Ом сила струму стала 1,8А. Знайти ЕРС і внутрішній опір батареї.

 

58. При срібленні деталі через електроліт проходить струм силою 10А протягом  20 хв.  Яка кількість срібла була витрачена. Електрохімічний еквівалент срібла 0,118·10-6кг/Кл.

 

59. Щоб покрити цинком металеві вироби, в електричну ванну встановили електрод масою m=0,01 кг. Який заряд має пройти через ванну, щоб витратився весь електрод? Електрохімічний еквівалент цинку k=3,4·10-7кг/Кл.

 

60. Для нікелювання деталі протягом 2 год. через ванну пропустили струм 25А. Електрохімічний еквівалент нікелю k=3 ·10-7кг/Кл., його густина ρ=8,9 ·103кг/м3. Яка товщина шару нікелю, що виділиться на деталі якщо її площина S=0,2м2?

 

61. На балоні сітьової лампи розжарювання написано 220В, 60Вт. Знайти силу струму і полів у робочому режимі.

 

62. Електродвигун підйомного крана працює під напругою 380В при силі струму 20А. Який ККД установки, якщо вантаж масою 1т  кран піднімає на висоту 19м за 50с.?

 

63. При силі струму 1,6А на катоді електролітичної ванни за 10 хв. відклалася мідь масою 0,316г. Визначити електрохімічний еквівалент міді.

 

64. Визначити масу срібла, яка осіла на деталях при проходженні струму в 10А за три години. Валентність срібла 1, а відносна атомна маса 108.

 

65. Деталь треба покрити шаром хрому завтовшки 50мкм. Скільки часу потребує покриття, якщо густина струму 2кА/м2? Електрохімічний еквівалент хрому k=0,18 ·10-6кг/Кл.

 

66. На цоколі лампи кишенькового ліхтарика написано 3,5В, 0,28А. Знайти опір у робочому режимі і споживану потужність.

 

67. Електрокип'ятильник із спіраллю, опір якої 160 Ом, опустили у посудину з водою, температура якої 200С і ввімкнули в мережу напругою 220В. Через 20 хв. вода закипіла. Яку кількість води було нагріто, якщо спіраль має ККД 80%?

 

68. Рамка, сила струму в якій 1А, розміщена в однорядному магнітному полі так, що на неї діє максимальний обертовий момент 0,02Нм. Площа рамки 0,2м2. Яке значення модуля магнітної індукції?

 

69. Визначте силу струму в прямому провіднику, якщо на відстані 5см від осі провідника магнітна індукція дорівнює 2·10-6Тл.

 

70. На прямий провідник довжиною 1м, розміщений перпендикулярно до ліній магнітної індукції поля, значення якої 4·10-2Тл діє сила 0,3Н. Знайти силу струму в провіднику.

 

71. З якою швидкістю влітає в магнітне поле протон, якщо на нього діє сила Лоренца 4·10-12Н? Магнітна індукція 0,4Тл.

 

72. Порошина з зарядом 2мкКл і масою 2мГ влітає в однорідне магнітне поле і рухається по колу. Визначте період обертання порошини, якщо модуль магнітної індукції 2Тл.

 

73. Визначити максимальний обертовий момент, який діє на рамку завдовжки 40см і завширшки 20см, по якій проходить струм 10А. Коли магнітна індукція поля 0,4Тл.

 

74. Визначити максимальну магнітну індукцію поля на відстані 5см від осі провідника, по якому проходить струм 300А.

 

75. Двопровідною лінією, розташованою в повітрі, проходить струм 10А. Яка сила діє на одиницю довжини кожного провідника, якщо відстань між провідниками 20см?

 

76. У магнітне поле зі швидкістю 2·103км/с влітає позитивно заряджена частинка. Визначте силу Лоренца, якщо заряд частинки 4е, а магнітна індукція 0,2Тл.

 

77. Кулька масою 1г і зарядом 4мкКл рухається в однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній індукції зі швидкістю 20км/с на сталій відстані від поверхні Землі. Знайти модуль вектора магнітної індукції.

 

78. Визначте різницю потенціалів між кінцями осі автомобіля завдовжки 2м, який рухається зі швидкістю 72км/год у магнітному полі землі, індукція якого 3·10-5Гн.

 

79. З якою швидкістю потрібно рухати провідник довжиною 0,25м під кутом 300 до лінії магнітної індукції, модуль якої 0,4Гн, щоб між його кінцями виникла різниця потенціалів 2В?

 

80. Який магнітний потік проходить через поверхню площиною 20см2, якщо індукція магнітного поля 0,1Гн?

 

81. Визначте індуктивність провідника, в якому рівномірна зміна сили струму на 4А за 0,5с збуджує ЕРС самоіндукції 10мВ.

 

82. Визначте індуктивність соленоїда, якщо при зміні в ньому сили струму зі швидкістю 40А/с виникає ЕРС самоіндукції 20В.

 

83. Літак має розмах крил 40м, летить зі швидкістю 720км/год у магнітному полі Землі з індукцією 5·10-5Гн. Яка різниця потенціалів виникає між кінцями його крил?

 

84. Визначте ЕРС індукції в провіднику довжиною 0,5м, що рухається в магнітному колі з індукцією 10мГн, зі швидкістю 10м/с, під кутом 30º до вектора магнітної індукції.

 

85. Сталеве кільце площею поперечного перерізу 10см2 пронизує магнітний потік 4·10-4Вб. Яка індукція магнітного поля?

 

86. Визначте швидкість зміни магнітного потоку в котушці з 1000 витків, що індукує в ньому ЕРС 60В.

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ваше имя
Обратный e-mail
Сообщение
форма обратной связиformm.refresh
Проверочный код


Обновлен 02 мая 2015. Создан 28 ноя 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
homepage counter счетчик сайта
Яндекс.Метрика
Сервис опросов